โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอังศุมาลิน นีระมนต์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร สุวรรณพัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวกระดุมเพชร ศรีสุพรรณ
ครู คศ.2