โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนิตยา แก้วบัวสา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอธิศ นวพันธ์
ครู คศ.3

นายสุรเชษฐ์ คำนนท์
ครู คศ.1

นางสาวจริยาภรณ์ บุญเฉลียว
ครู คศ.3