โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวีรวัฒน์ กองแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมลิวรรณ โน๊ตศิริ
ครู คศ.3