โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชัยพร ดุจนาคี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ