โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพรมณี กองสินแก้ว
ครู คศ.3

นายกุลชาติ กุลสุวรรณ์
ครู คศ.2