โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวราตรี เย็นเสมอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายประสิทธิ์ พลโสภา
ครู คศ.3

นายชะนะชัย จันทร์วัติ
ครู คศ.3

นางสายฝน หงอินทร์
พนักงานราชการ