โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางรัชนีกร หาริชัย
ครู คศ.3

นางสาวสุชานาฎ ถิ่นขาม
ครูผู้ช่วย

นายดนุพล หาริชัย
ครู คศ.2