โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวภาสินี หอมหวล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนพวรรณ อัตราช
ครู คศ.3

นางสุภาวดี ธรรมราช
ครู คศ.3

นางสาววิจิตรา สังฆะเพศ
ครูผู้ช่วย