โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
ปฐมวัย

นางศิริวรรณ จันทร์หอม
ครู คศ.1

นางสาวทิตยาภรณ์ สาธรราษฎร์
พนักงานราชการ

นางสาวพวงชมภู คำหาร
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภธิดา พุฒพันธ์
ครู คศ.3