โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
คณะผู้บริหาร

นายปัญญา กาละปัตย์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา