โรงเรียนบ้านนาจาน
10 หมู่ 11 บัานใหม่นางาม   ตำบลนาเยีย  อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160
เบอร์โทรศัพท์ 045405895
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
         พ.ศ. 2480  นายคำ  ทารบุตร  สมุห์บัญชีอำเภอ นายสุข  ยุพกร ศึกษาธิการอำเภอเดชอุดม ได้ทำการ เปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์2480 โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนต่อมาปี พ.ศ. 2484 ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินแปลงปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 2539 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสการศึกษา เปิดทำการสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และเป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษา เป็นโรงเรียนเครือข่ายผู้นำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนบ้านนาจาน  ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์  34160  โทรศัพท์ 045–210402
website www.najanschool.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนตั้งแต่ ระดับอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  
          เขตพื้นที่บริการ   6  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่ 5  บ้านนาจาน หมู่ที่ 11  บ้านใหม่นางาม  หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง หมู่ที่ 9 บ้านป่ายู หมู่ที่ 10 บ้านโนนพัฒนา  หมู่ที่ 13 บ้านสว่างโนนโพธิ์